2007/Aug/21

เร็วๆนี้ครับ Comming Soon!

2007/Aug/19

ข้าพเจ้าอยากจะวาดเซล์ฟพอตเทรตในสมองของข้าพเจ้าเองในขนาดนี้

ข้าพเจ้าเองไม่แน่ใจนักว่าจะได้อะไรบ้าง

นอกเสียจากเมฆหมอกสีทึบทึมหนาแน่น กดดันหนักหน่วง

นาฬิกาเดินช้าเหลือเกิน แต่ละวินาทีไม่ต่างจากหนึ่งชั่วโมง


ระยะห่างของข้าพเจ้าเองกับคนรอบข้างเพิ่มมากขึ้น มิใช่ด้านกายภาพ

มนุษย์เกิดมาบนโลกใบเดียวกันที่แตกต่าง ข้าพเจ้ายอมรับเรื่อยมา

แปลก ข้าพเจ้าหยุดยอมรับสิ่งนี้ไปเฉยๆ อาจเป็นได้ว่า

ข้าพเจ้าป่วย ทั้งร่างกาย และความคิด มีหลายลักษณะบ่งชี้ว่า

ข้าพเจ้ามีอาการเสพย์ติดความถาวร ทั้งๆที่ในทุกสิ่งในโลกของข้าพเจ้าเองนั้น

จุดหักเหเปลี่ยนแปลง


2007/Aug/15